บริการการตรวจสอบชื่อแบรนด์ และเครื่องหมายการค้า

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจในอุตสาหกรรมความงาม หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการนั้น สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียไม่ได้สำหรับแบรนด์ คือ เครื่องหมายการค้า (Trademark) หรือที่นักสร้างแบรนด์และนักออกแบบ เรียกว่า โลโก้ (Logo).

เครื่องหมายการค้า (Trademark)

เครื่องหมายการค้า (Trademark) หรือ โลโก้ (Logo) คือ ชื่อตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรง ที่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์ ออกแบบมาใช้กับสินค้าและบริการ เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์แล้ว ยังหมายถึงการบ่งบอกว่าสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายดังกล่าว เป็นสิทธิ์เจ้าของสินค้าและบริการ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการควรดำเนินการยื่นขอรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

ประเภทของเครื่องหมายการค้า มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

  1. เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย หรือยี่ห้อ หรือตราที่ใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจาสินค้าของบุคคลอื่น
  2. เครื่องหมายบริการ คือ เครื่องหมาย หรือยี่ห้อ หรือตราที่ใช้กับบริการเพื่อแสดงว่าริการที่ที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการของบุคคลอื่น
  3. เครื่องหมายรับรอง คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้รับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าของบุคคลอื่น หรือใช้รับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะของบริการของบุคคลอื่น
  4. เครื่องหมายร่วม คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ในบริษัทเดียวกันหรือใช้ในองค์การเดียวกัน

ในการทำธุรกิจสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ผู้ประกอบการควรดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Check the similarities of the mark

1. ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย

Send documents to request trademark protection

2. ส่งเอกสารขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Check the status of trademark protection

3. ตรวจสอบสถานะการขอคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

Check the list of advertised requests

4. ตรวจสอบรายการคำขอที่ประกาศโฆษณา